LPC

LPC is een methodiek van planning en monitoring, bedoeld om wachttijden te verkorten en – als gevolg daarvan – ook de doorlooptijd. Door de doorstroming van de producten over de werkvloer te monitoren, neem het onderhanden werk af. En daarmee ook uw kosten. Door orders te monitoren regelt de operatie de voortgang van het proces. Deze visualisatie van uw processen is de kracht van LPC.

LPC kan aan elk systeem gekoppeld worden, dus ook aan CAD,PLM en ERP. Het is in te richten als planningssysteem, maar ook als een compleet MES-systeem. Hiervoor hoeft u uw huidige systemen en werkwijzen niet aan te passen; LPC is immers een toevoeging. Hierdoor is de implementatieperiode ook kort. Deze implementatie doorlopen we samen met u. We dragen dan alle benodigde kennis aan u over. Waardoor u, na de implementatie, het systeem zelf kunt aanpassen en inrichten. Gaat u uitbreiden? Ook dan kunt u alles zelf inrichten en mensen trainen. LPC is in meerdere talen beschikbaar.

Het softwareprogramma LPC is opgebouwd uit de volgende hoofdpijlers: planning & monitoring en continious improvement. Hieronder volgt een uitgebreide toelichting.

 

 

Planning & Monitoring

 Planning is niet alleen een kwestie van het plannen van de productie. Het lijkt heel simpel, maar de praktijk wijst vaak anders uit. Vaak krijgt u te maken met wachttijden die leiden tot een onnodig grote voorraad op de werkvloer, een langere doorlooptijd en tot onnodige kosten.

Planning is niet alleen een kwestie van het plannen van de productie. De praktijk wijst immers uit dat er veel meer bij komt kijken. Wellicht heeft ook u vaak te maken met wachttijden die leiden tot een onnodig grote voorraad op de werkvloer, een langere doorlooptijd en onnodige kosten. Hoe complexer de processen, hoe groter de kans dat de planning afwijkt van de werkelijkheid.

 

Waarom is het plannen van orders niet eenvoudig?

De ordereigenschappen kunnen per order wijzigen. Hierbij kunt u denken aan verschillende routings, procestijden of het produceren van eenmalige producten. Door deze eigenschappen verschuift ook de bottleneck in het proces. De bottleneck is bepalend voor de doorstroming van de orders over de werkvloer. Verloren tijd op een bottleneckmachine is helaas niet meer in te halen. Als deze niet onder controle is, leidt dit direct tot extra kosten.


Door het gehele proces te visualiseren wordt de bottleneck en de ordereigenschappen zichtbaar voor iedereen. Naast visualisatie ligt het monitoren van de orders op de werkvloer. Hierdoor is LPC ook een intern communicatiesysteem. Zo wordt er real time aangegeven wat de productiestatussen zijn, afwijkingen op het plan, kwaliteitsinvoering en afkeur.

 

Uit de praktijk is gebleken dat alleen een detailplanning niet voldoende is om een proces onder controle te krijgen. Binnen LPC maken we onderscheid tussen de volgende onderdelen:

 

-    Capaciteitsplanning

-    Orders

-    Planning

-    Monitoring

-    Capaciteitsplanning

 

Met het capaciteit menu kunt u in één opslag zien wat het capaciteitsbeslag is van de geaccepteerde orders. U ziet ook of voldoende capaciteit over is om nieuwe orders te accepteren. In figuur 1 is een voorbeeld getoond van een capaciteitsbeslag.

 

capaplan

Figuur 1: Capaciteitsplanning

 

Kenmerken scherm:

Blauw:  benodigde capaciteit nog niet gepland

Groen:  benodigde capaciteit gepland

Door dit aan de hand van het werkelijke rooster het beslag visueel weer te geven, ziet u direct of er maatregelen genomen moeten worden. Bijvoorbeeld het inzetten van overuren of het inhuren van resources om de middelen te verhogen.

LPC berekent de capaciteitsplanning automatisch en houdt rekening met de routing en procestijden van een order.

 

-    Selecteren en combineren van orders

Voorafgaand aan het plannen van de orders, kunt u orders combineren en selecteren. Hierbij is het mogelijk om verschillende selecties toe te kennen als planner. Orders kunnen gecombineerd of geselecteerd worden op dezelfde eigenschappen (plaatdiktes, coatings, et cetera). Door het combineren van deze eigenschappen, nemen de insteltijden af. Het is ook mogelijk om samenstelling van het zelfde eindproduct te selecteren. Dit garandeert dat de onderliggende onderdelen tijdig beschikbaar zijn voor de montage van het eindproduct.

 

-    Planning

De planningsmethode van LPC bestaat allereerst uit de functie ‘bottleneckplanning’. Deze methode zorgt ervoor dat orders op een bottleneckproces op elkaar aansluiten. Daarnaast laten wij de bewerkingen die een product ondergaat intact door middel van een productstroom of routing. Hierdoor stroomt de orders als het ware door de productie. U hoeft hierdoor alleen het bottleneckproces te plannen; niet-bottleneckprocessen plant LPC automatisch mee.

 

plan

Figuur 2: Planning

 

-    Monitoring

Naast plannen is ook monitoring een pijler van LPC. Monitoring is het visueel zichtbaar maken van de afwijking van de uitvoering ten opzichte van de planning. Dit is een real time communicatiesysteem binnen de afdeling, maar ook afdelingoverschrijdend. Doordat het monitoren op de werkvloer plaatsvindt, wordt het systeem gevuld met werkelijke details en ligt de verantwoordelijkheid daarmee ook op de werkvloer. Met behulp van visualisatie zijn de afwijkingen en de consequenties direct zichtbaar en meetbaar. Het monitoren zorgt er mede voor dat het proces wordt beheerst.

 

Continous improvement

Het principe achter continuous improvement is eenvoudig: u begint met verbeteringen die het meeste voorkomen. Probeer dus niet alles in een keer doen, maar stap voor stap. De focus op een project zorgt ervoor dat de projectduur kort is en het effect snel gerealiseerd wordt. Het snelle effect zorgt er ook voor dat de aanpak snel zichtbaar is voor een ieder. Nadat de ene oorzaak is verminderd komt een andere oorzaak boven. U kunt vervolgens het verbeterproces herhalen.

 

Om verbetering aan te brengen is meten noodzakelijk. Hier maken we onderscheid tussen:
A. meten om te weten wat te verbeteren
B. Het meten om te weten hoe te verbeteren

 

Tijdens het monitoren van orders is het mogelijk om allerhande registraties in te geven. In LPC onderscheiden wij de volgende functies:

 

-    Overal Equipment Effectiviness

-    Registratie door de operatie

-    Machineregistratie

 

-    Overal Equipment Effectiviness OEE

OEE is een tool om het verlies in het productieproces weer te geven. Binnen LPC is dit resource/order/proces gebaseerd. Hierdoor is het mogelijk om de effectiviteit op verschillende resource niveaus, machine en/of operator te meten. Dit is een real time weergave van de door de operatie ingeven details.

 

Binnen OEE maken wij onderscheid in drie belangrijke factoren die negatief invloed hebben op de totale productie:

-    Omstellen

-    Storingen

-    Kwaliteit defecten en afkeur

 

 oee

 Figuur 3: Real-time OEE resultaten

 

-    Registratie door de operatie

Binnen LPC is het ook mogelijk om registratie in te geven. Normaliter is dit tijdrovend en administratieve last waarop u niet zit te wachten. Binnen LPC is dit vereenvoudigd voor de operator. Een druk op de knop of het maken van een scan volstaat. Dit is wederom real time en een voorbeeld is weergegeven in figuur 4.

 

pareto

Figuur 4: Pareto grafiek

 

Het principe achter continuous improvement is eenvoudig: u begint met verbeteringen die het meeste voorkomen. Probeer dus niet alles in een keer doen, maar stap voor stap. De focus op een project zorgt ervoor dat de projectduur kort is en het effect snel gerealiseerd wordt. Het snelle effect zorgt er ook voor dat de aanpak snel zichtbaar is voor een ieder. Nadat de ene oorzaak is verminderd komt een andere oorzaak boven. U kunt vervolgens het verbeterproces herhalen.

 

-    Machine registratie

Binnen LPC is het ook mogelijk om machinewaardes te registreren. Denk daarbij aan temperaturen, snelheden en volumes. Hierbij wordt alles in een systeem gekoppeld, waarbij afwijkingen tegen machinewaardes kunnen worden onderzocht.

 

Resultaten vanuit de praktijk:

 

  • Gemiddeld 20-50% meer productie dan voor LPC

20% lijkt veel, maar in de praktijk gaat gemiddeld 20 procent van de productietijd verloren aan het zoeken naar orders. Visualisatie maakt dat dit zoeken verleden tijd is. De productiegroei kan oplopen naar 50 procent door vanuit de operatie verbeteringen door te voeren. Visueel inzicht in de planning en monitoring leidt tot andere beslissingen waaraan voorheen niet aan werd.

 

  • Doorlooptijd reductie 20 – 70%

Doordat de wachttijden uit de productieprocessen te halen, komt de doorlooptijd heel dicht in de buurt van de zuivere bewerkingstijd. De voortgang van de productie is bovendien heel inzichtelijk. Het aantal werkorders op de vloer neemt af, waardoor de beheersing van het totale productieproces toeneemt. De levertijd wordt korter en de leverbetrouwbaarheid neemt toe.

 

Leverbetrouwbaarheid 99 – 100%

De leverbetrouwbaarheid komt voort uit de twee bovenstaande punten. LPC geeft grip op de operatie. En wat gepland wordt, wordt ook daadwerkelijk gehaald.

 

  • Samenwerking sterk verbeterd = rust op kantoor en in productie

LPC is real time. Hierdoor kan iedereen zien wat de stand van zaken is. Dit scheelt interne communicatie, het zoeken naar orders en het verstoren van processen.

 

  • Operators denken mee met het proces en komen met voorstellen

De verantwoordelijkheid van de voortgang ligt op de werkvloer ligt. Hierdoor worden operators gestimuleerd mee te denken in verbeteringen.

 

  • Geen backlog

Dit komt mede voort uit de twee bovenstaande punten. Maar vooral door monitoring. Omdat de planning zichtbaar is, wordt het plan ook daadwerkelijk gerealiseerd.

 

  • Klantvraag over levertijd of productiestatus is direct te beantwoorden

De levertijd kan worden bepaald met behulp van het capaciteitsplan. Hier wordt rekening gehouden met het werkelijke rooster. Er kan hiermee dan ook een leverdatum worden afgegeven. Omdat LPC dit visualiseert is ook duidelijk waar en hoeveel capaciteit nog beschikbaar is. De productiestatus is direct op te vragen. Wanneer een order in productie kan exact worden nagegaan hoever men er mee is en wanneer de order uit productie komt.

 

  • Dagelijks overleg kort en over verbeteringen

Door het real time statusoverzicht binnen LPC zijn knelpunten direct zichtbaar. Waardoor uw bedrijf alleen de afwijkingen hoeft te bespreken. In praktijk zien wij dat overleggen lang kunnen duren. Dit heeft te maken dat alles wordt besproken in plaats van het noodzakelijke.

 

  • Spoedorders & specials bestaan niet meer

Omdat het proces onder controle is, is het niet meer nodig een order door de organisatie te pushen. Het wijzigen van prioriteiten komt meestal voor door het later leveren dan afspraak. Hierdoor kunnen prioriteiten wijzigen en daarmee direct ook het plan. Dit is met LPC verleden tijd.

 

EN W8 Comp Blu286 2 rgb

Lean Production Control has been tested to meet all of the technical requirements to be Windows® 8 Compatible.
Windows® and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.